Gender Sensitization Cell

Sarmishtha Saha [Convener]
Dr. Debanjan Chattopadhyay
Sangita Gautam
Dr. Rukaiya Saheen
Prosanta Saha
Dr. Atreyee Sahana
Dr. Sagarika Mukherjee
Nabanita Sinha
Dr. Subrata Mukhopadhyay [Doctor]
Taniya Chatterjee [NGO Representative]
Susanta Das [Advocate]
SunitaTudu