Admission Committee

Dr. Ranjan Kumar Mandal [Convener]
Prosanta Saha [Jt. Convener]
Dr. Sribash Tikader
Sarmishtha Saha
Dr. Dipali Ghosh
Dr. Kirat Kumar Ganguly
Santanu Mondal
Swadhin Kumar Mandal
Anupam Chatterjee
Partha Pratim Chattaraj
Shibasish Chatterjee
Dhananjay Chatterjee