Discipline Committee

Dr. Ranjan Kumar Mandal [Convener]
Dr. Kirat Kumar Ganguly
Sadhan Kumar Paddhan
Sarmishtha Saha
Prosanta Saha
Gautam Chatterjee
Sandip Acharya