Library Committee

Ananda Manna [Librarian] [Convener]
Anup Kumar Modak
Palash Goswami
Sarmishtha Saha
Dr. Debanjan Chattopadhyay
Dr. Kirat Kumar Ganguly
Dr. Chandramohan Jana
Swadhin Kumar Mandal
Jyotirmoy Patowari
Sangita Gautam
Dr. Atreyee Sahana