Routine Committee

Prosanta Saha [Convener]
Sarmishtha Saha
Dr. Dipali Ghosh
Palash Goswami
SantanuMondal
Sadhan Kumar Paddhan
Gautam Chatterjee