Sports Committee

Sunirmal Mandi [Convener]
Dr. SribashTikader
Dr. Kirat Kumar Ganguly
Prosanta Saha
Dr. Chandra Mohan Jana
Swadhin Kumar Mandal
Bijay Bhattacharya
Partha Pratim Chattaraj
Sandip Acharya